Copyright en Aansprakelijkheid

Copyright
Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. De website is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze Klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van
BY-POS BV is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. BY-POS BV is tradmark en kopieren of screenprint maken van de logo of de website is niet toegestaan!


Informatie en Afwijzing van aansprakelijkheid
BY-POS BV neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten. Het op deze site aangeboden materiaal dient in geen geval te worden gezien als een bewering of voorstelling van de werkelijkheid. BY-POS BV heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de klant kan worden gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies aan inkomsten of contracten, of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van dergelijke informatie. Mogelijk bevat deze pagina andere aanduidingen van eigendom en auteursrecht-informatie in welk geval de desbetreffende bepalingen moeten worden nageleefd en gevolgd.


Informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met inbegrip van maar niet beperkt tot de garanties van, voorgenomen gebruik, geschiktheid voor een bepaald doel of vrijwaring tegen vorderingen van derden op grond van inbreuken op rechten.

De informatie op deze website kan technische onjuistheden of drukfouten bevatten. De informatie kan worden gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. Tevens kan BY-POS BV de producten en/of de programmas die in deze informatie worden beschreven zonder kennisgeving verbeteren en/of wijzigen.

Alle op de site geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van een deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie dan doet u dat voor eigen risico en rekening

Ingestuurde informatie
BY-POS BV wil geen vertrouwelijke of gedeponeerde informatie via haar website van u ontvangen. Gegevens of mededelingen, van welke aard dan ook, die op welke manier dan ook naar deze site worden gezonden of daarop openbaar worden gemaakt, zullen worden behandeld als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten en mogen door BY-POS BV of bij haar aangesloten ondernemingen en personen verspreid, opgeslagen of gebruikt worden voor welk doel dan ook met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en verhandelen van producten. Het is verboden onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, ontuchtig, aanstoot gevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of enig ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot civiele- of strafrechtelijke aansprakelijkheid in het land waarop deze site betrekking heeft, naar of van deze site te verzenden of daarop openbaar te maken.
Wij zullen uw naam niet vrijgeven of anderzijds bekendmaken dat u materiaal of andere informatie aan ons ter beschikking stelde, tenzij:

  • Wij uw goedkeuring vragen om uw naam te gebruiken;
  • Wij u vooraf op de hoogte brengen dat het materiaal of de andere informatie die u verstuurt naar een specifiek deel van deze site zal worden gepubliceerd of op andere wijze zal worden gebruikt met uw naam erop;
  • Wij van rechtswege verplicht zijn dat te doen.


Hyperlinks op by-pos.nl
BY-POS BV geeft geen enkele verklaring met betrekking tot andere websites die toegankelijk zijn voor u via deze website. Als u naar een website gaat die niet van BY-POS BV is, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze onafhankelijk is van BY-POS BV en dat BY-POS BV niet verantwoordelijk is voor de inhoud van een dergelijke website. Daarenboven houdt een link naar een niet-by-pos.nl website niet in dat by-pos.nl de verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van deze website onderschrijft of aanvaardt. U moet zelf de nodige voorzorgsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de items die u kiest voor eigen gebruik vrij zijn van virussen, worm-programmas, Trojaanse paarden of andere elementen van destructieve aard.


Rechten
De hierboven beschreven verklaring geldt voor de website van
by-pos.nl . Zij behoudt zich echter het recht om deze verklaring te allen tijden aan te passen. Bovenstaand beleid en verklaringen zijn niet bedoeld als een overeenkomst en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Voor onze voorwaarden verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden by-pos.nl, eveneens op deze site.